2.ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เข้าสู่ระบบ
รหัสประจำตัวประชาชน :
เลขที่สมาชิก PT :
*สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ให้ใช้เลขที่สมาชิก PTxxxx ในการ Logoin
>>>    คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว
>>>    คู่มือการใช้งานสำหรับผู้สอบผ่าน 3 วิชา
และต้องการแจ้งขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตฯ
 

นายกสภากายภาพบำบัด