2.ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เข้าสู่ระบบ
รหัสประจำตัวประชาชน :
เลขใบอนุญาต ก. :
*สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ให้ใช้เลขที่สมาชิก PTxxxx ในการ Login แทนเลขที่ใบอนุญาต
>>>    คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว
>>>    คู่มือการใช้งานสำหรับผู้สอบผ่าน 3 วิชา
และต้องการแจ้งขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตฯ
>>>    Video การเข้าใช้งานโปรแกรม สำหรับสมาชิกใหม่
>>>    Video การเข้าใช้งานโปรแกรม สำหรับสมาชิกเก่า
JSP Page

สภากายภาพบำบัด (ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.02-1421018