คณะกรรมการสภากายภาพบำบัด

                    

คณะกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี ๒๕๖๐- ๒๕๖๓

 

ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

๑.

นางสมใจ 

ลือวิเศษไพบูลย์

นายกสภากายภาพบำบัด

๒.

นาย.ประวิตร

เจนวรรธนะกุล

อุปนายกสภากายภาพบำบัดคนที่หนึ่ง

๓.

นางรัมภา

บุญสินสุข

อุปนายกสภากายภาพบำบัดคนที่สอง

๔.

นางผกาวลี 

พุ่มสุทัศน์

เลขาธิการ

๕.

นางสาวสุจิตรา 

บุญหยง

รองเลขาธิการ

๖.

นายวิชัย

เกียรติบุญศรี

ประชาสัมพันธ์

๗.

นางปริญดา

ปังศรีสมบรูณ์

เหรัญญิก

๘.

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

๙.

นายกสมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย

กรรมการ

๑๐.

นางสาวกานดา

ชัยภิญโญ

กรรมการ

๑๑.

นายวรชาติ

เฉิดชมจันทร์

กรรมการ

๑๒.

นางพรรณี

ปึงสุวรรณ

กรรมการ

๑๓.

นางพัชรี

คุณค้ำชู

กรรมการ

๑๔.

นางสิริกุล

โพธิมาศ

กรรมการ

๑๕.

นางสาวจีรวรรณ

ดนัยตั้งตระกูล

กรรมการ

๑๖.

พันเอกหญิง วริตา       

มุสิกะ

กรรมการ

๑๗.

นางสาวจิตรา

ซึ่งอมรเกียรติ

กรรมการ

๑๘.

นางสาวสุวิมล เตกิตติพงษ์ กรรมการ

๑๙.

นางสาวพรพิมล

จันทรวิโรจน์

กรรมการ

๒๐.

นายสมชาย

รัตนทองคำ

กรรมการ

๒๑.

นางสายพิณ

ประเสริฐสุขดี

กรรมการ

๒๒.

นางสาวสิริรัตน์

มิตรเจริญถาวร

กรรมการ

๒๓.

นางสาวนันทวัน

ปิ่นมาศ

กรรมการ

๒๔.

นางนิจกานต์

ตันอุ่นเดช

กรรมการ

๒๕.

นายภูดิศ

สะวิคามิน

กรรมการ

๒๖.

นายสยาม

เพิ่มเพ็ชร์

กรรมการ


เอกสาร "รายชื่อคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด" วาระปี พ.ศ. 2560-2563