สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สภากายภาพบำบัด ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2565  โดยมีรายละเอียดแนบท้ายตามประกาศดังนี้

1.  สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ GE 502E และ GE 503E  ชั้น 5

      อาคารเรียนรวม (Learning Tower)  สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 2.  สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

      ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ห้อง 2038 และ ห้อง 2039

      สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. สนามสอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสมุทรปราการ

     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 4 อาคารเรียน ห้อง 2-430 และห้อง 2-425

 4. สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง e -Testing 615 ชั้น 6 

     อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 5.  สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง e-Testing 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อาคารคอมพิวเตอร์

 6.  สนามสอบมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

    วันและเวลาสอบ

วันที่สอบ

เวลาสอบ

รหัสและวิชาสอบ

คะแนน

12พฤศจิกายน 2565

09.00–12.00 น.

02  วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด

100

12พฤศจิกายน 2565

14.00–15.30 น.

01 วิชากฎหมายจรรยาบรรณและการบริหารงาน

100

13พฤศจิกายน 2565

09.00–12.00 น.

03  วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ

100

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1.1.1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครั้งที่4-2565.pdf
1.1สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ GE 502E.pdf
1.2สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ GE 503E.pdf
2.1สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 2038.pdf
2.2สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 2039.pdf
3.1สนามสอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 2-430.pdf
3.2สนามสอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 2-425.pdf
4สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ห้อง e-Testing 615.pdf
5สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้อง e-Testing 1.pdf
6สนามสอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะภายภาพบำบัด.pdf
-ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่1)14สค65.pdf
-ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่2)3ตค65.pdf
-แผนที่สนามสอบ4-2565.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2022-10-31 10:28:47    เปิดดู 3446 ครั้ง