ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2561


  File Attach

คำสั่ง 1.61 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.pdf
คำสั่ง 2.61 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1_2561.pdf
คำสั่ง 3.61 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบันที่ได้รับการรับรองปริญญาจากสภากายภาพบำบัดเพิ่มเติม.pdf
คำสั่ง 4.61 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกายภาพบำบัดศึกษา.pdf
คำสั่ง 5.61 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา.pdf
คำสั่ง 6.61 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด ของศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
คำสั่ง 7.61 แต่งตั้งคณะทำงานสร้างมาตรฐานการตรวจประเมิน การบันทึกและการวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 8.61 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสมรรถนะนักกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 9.61 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงสรางหลักสูตรและการศึกษาหลังปริญญา.pdf
คำสั่ง 10.61 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินในสถาบันและในแหล่งฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก.pdf
คำสั่ง 11.61 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนารูปแบบการประเมินความรู้และความสามารถของนักกายภาพบำบัดสู่ระบบสุขภาพ.pdf
คำสั่ง 12.61 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1_2561.pdf
คำสั่ง 13.61 แต่งตั้งโฆษกสภากายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 14.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ.pdf
คำสั่ง 15.61 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายพัฒนางานวิจัย 60-63.pdf
คำสั่ง 16.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดเวทีเสวนาเมื่อไม่มีนักกายภาพบำบัดชุมชน.pdf
คำสั่ง 17.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 18.61 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2_2561.pdf
คำสั่ง 19.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด.pdf
คำสั่ง 20.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ระยอง จ.ระยอง .pdf
คำสั่ง 21.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ลำปาง จ.ลำปาง.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2018-04-27    เปิดดู 598 ครั้ง