สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! คู่มือการสอบ ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2563

 สภากายภาพบำบัด ได้จัดทำคู่มือการสอบ ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2563 ขึ้นมาเพื่อใช้ในการสอบครั้งที่ 2/2563 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาในข้อสอบ โดยเนื้อหาทั้งหมดถูกอ้างอิงจากเนื้อหาสาระสำคัญ (Essential content) ฉบับที่ 2   ปี พ.ศ. 2558 โดยมีหลักเกณฑ์การให้น้ำหนักข้อสอบอิงตามจำนวนชั่วโมงของหัวข้อ ในประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด  พ.ศ. 2558 ดังนั้นเพื่อให้การสอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญใหม่ในปี พ.ศ. 2563 ลุล่วงไปด้วยดี สภากายภาพบำบัดได้จัดทำคู่มือการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดสำหรับผู้สมัครสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความรู้ในการสอบ สมัครสอบ และยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษา ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้การจัดสอบความรู้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ 
 สภากายภาพบำบัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะช่วยให้ผู้เข้าสอบเข้าใจกระบวนการและเนื้อหาของการสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณศูนย์สอบฯ และสนามสอบทุกแห่ง รวมทั้งบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดไว้ ณ ที่นี้ด้วย


  File Attach

new-คู่มือการสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด .pdf
โพสโดย admin วันที่ 2020-01-29 17:08:27    เปิดดู 8910 ครั้ง